Automatska piezometarska mreža

Automatizacija piezometarske mreže uvelike olakšava praćenje kretanja nivo vode u podzemlju. To je izuzetno bitno u blizini jezera ili drugih objekata koji imaju značajan utjecaj na promjenu nivoa podzemnih voda.
Automatizacija se vrši na već postojeće piezometre. U piezometar se urenja sonda, koja se spaja na uređaja za napajanje i prijenos mjernog signala.
Mjerni signal se Wifi-jem prenosi do centralne točke, a od centralne točke prenosi se GPRS komunikacijom na server.
Napajanje je izvedeno baterijski, potpomognuto fotonaponskim solarnim sistemom. Takav način napajanja osigurava dugovječnost svih elemenata sistema bez potrebe za održavanjem, a podaci automatski dolaze na server.
Podacima se pristupa sa bilo kojeg pametnog uređaja (PC, laptop, tablet, pametni telefon…) uz identifikaciju korisnika preko ulaznih šifri.

graf_prikaz_velicine

Grafički prikaz nivoa vode

instalacija_sonde
Način instalacije sonde