Kanalizacijska crpna stanica, Croatia Pumpe Nova

Kao partner za elektro dio projekta, u suradnji s Croatia Pumpe Nova d.o.o. iz Karlovca izradili smo kompletni nadzor, upravljanje i daljinski upravljački centar za kanalizacijsku crpnu stanicu.

Kanalizacijska crpna stanica primjenjuje se u sustavima odvodnje otpadnih voda i služi za podizanje nivoa vode u sustavu odvodnje. Crpna stanica je samostojeća, prilagođena za ugradnju ispod nivoa tla.

U stanici su ugrađena dva pumpna agregata s međusobno neovisnim usponskim cjevovodima koji se spajaju u zajednički izlazni cjevovod.
Pumpe rade neovisno i pojedinačno (1+1), a u vršnim opterećenjima mogu raditi obje pumpe paralelno. Pumpe se uključuju preko soft-start uređaja.

Elektrooprema se sastoji od upravljačkog ormara +ROPS s energetskim dijelom opreme, računskom jedinicom s logikom za upravljanje i jedinicom za daljinsku komunikaciju. Energetski dio opreme sastoji se od priključka za napajanje iz javne elektroenergetske mreže i priključka za napajanje iz pomoćnog elektroenergetskog agregata.

U crpnoj stanici je također ugrađena ultrazvučna sonda za mjerenje nivoa, dva plovka za detekciju nivoa u stanici, te dvije tlačne sonde na usponskim cjevovodima.

Na upravljačkom panelu postoji signalizacija uključenosti/isključenosti pumpi, signal prorade prekostrujne zaštite na soft-start uređju i signal prisutnosti vode u namotu motora. Također se na panelu nalaze instrumenti za mjerenje napona i struje motora pumpe.
Svaka pumpa ima i preklopku za odabir režima rada. Režim rada može biti RUČNO – 0 – AUTOMATSKI.
U automatskom režimu rada pumpom upravlja računska jedinica. Na ekranu računske jedinice mogu se očitati sati rada pojedine pumpe.

Računska jedinica također ima jedinicu za komunikaciju preko GSM/GPRS komunikacijskog sučelja. Svi relevantni podaci o radu crpne stanice prenose se u realnom vremenu na server i mogu se prezentirati na bilo koje računalo ili pametni telefon koji ima odobren pristup preko pristupne lozinke.
S računala koje ima odobrenje može se ručno upravljati pumpama uz ograničenje, ovisno o stvarnom nivou u crpnoj stanici.
Kapacitet pumpi, broj pumpi i veličina okna je promjenjiva, prema zahtjevima korisnika.