Upravljanje pumpama u drenažnim bunarima

Mjerno-regulacijski sustav za upravljanje drenažnim pumpama baziran na visokokvalitetnim ultrazvučnim sondama odlikuju se preciznošću i pouzdanošću. Najnovija generacija ultrazvučnih mjernih sondi neometano i sigurno mjeri razinu u drenažnom bunaru neovisno o teškim uvijetima rada.

U sprezi s kvalitetnim i sofisticiranim računskim jedinicama moguće je direktno upravljanje pumpama, prijenos analognog i digitalnog signala prema nadređenim sustavima, prikaz mjernih vrijednosti na ekranu računske jedinice.

Računska jedinica omogućuje brzo i jednostavno postavljanje pragova uključenja i isključenja pumpi i aktiviranje vanjskog alarma.